سعدی

مرا با دوست ، ای دشمن وصال است

تو را گر دل نخواهد دیده بردوز

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email