سعدی

ملامت گوی عاشق را چه گوید مردمِ دانا

که حالِ غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email