سعدی

مرا رواست که دعوی کنم به صدق و ارادت

که هیچ در همه عالم به دوست بر نگزیدم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email