سعدی

من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email