سعدی

منِ بی‌مایه که باشم که خریدارِ تو باشم!

حیف باشد که تو یارِ من و من یارِ تو باشم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email