سعدی

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

که از وجودِ تو مویی به عالمی نفروشم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email