سعدی

ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email