سعدی

من از آن گذشتم ای یار، که بشنوم نصیحت

برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email