سعدی

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن بِه که ببندی و نپایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email