سعدی

نظر به رویِ تو انداختن حرامش باد

که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email