سعدی

نشستم تا برون آیی خرامان

تو بیرون آمدی من رفتم از هوش

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email