سعدی

نماز کردم و از بی خودی ندانستم

که در خیالِ تو عقدِ نماز چون بستم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email