سعدی

نه در این عالمِ دنیا که در آن عالمِ عقبی

همچنان بر سر آنم که وفادارِ تو باشم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email