سعدی

نشانِ عاشق آن باشد که شب با روز پیوندد

تو را گر خواب می‌گیرد نه صاحب دردِ عشّاقی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email