سید مهدی موسوی

من درکی از سیاه میانِ سپیدی ام

من پوچی‌ام ، عصاره ای از ناامیدی‌ام

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email