سید مهدی موسوی

من درکی از حقیقت جبرم در انتخاب

دیدم که روز خوب دروغی است در کتاب

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email