سید مهدی موسوی

من به تو دلخوشم که از عطرت

دین و دنیای شهر در خطر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email