سید مهدی موسوی

من را به چاهِ دردِ خود انداخت و گذشت

هر کس که گفت با منِ خسته برادر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email