هاتف اصفهانی

مکن به چشم حقارت نظر به درویشان

که بی‌نیاز جهانند اگر تهی دستند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email