هاتف اصفهانی

میان ما بسی فرق است ای همدرد دم درکش

تو خاری داری اندر پا و من پیکانی اندر دل

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email