هاتف اصفهانی

من اگر چه پیرم و ناتوان ، تو ز آستان خودت مران

که گذشته در غمت ای جوان ، همه روزگار جوانیم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email