هاتف اصفهانی

منزل آنجاست در این بادیه کز پا افتی

در ره عشق همین است غرض از تک و دو

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email