هاتف اصفهانی

می‌گفت واعظ با کسان ، دارد می و شاهد زیان

از هیچ‌کس نشنیده‌ام ، حرفی بدین بیهودگی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email