هاتف اصفهانی

نوید آمدنِ یارِ دلستانِ مرا

بیار قاصد و بستان به مژده جانِ مرا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email