هاتف اصفهانی

ناصح ز روی او مکن منعم که نتواند کسی

آن روی زیبا بیند و زان روی زیبا بگذرد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email