هاتف اصفهانی

نا امید است ز درمان دو بیمار طبیب

چشم بیمار کسی و دل بیمار کسی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email