هاتف اصفهانی

نسپردمی دل آسان به تو روز آشنایی

خبریم بودی آن روز اگر از شب جدایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email