بیدل دهلوی

وحشت ما چه خیال است به راحت سازد

ناله آن نیست که ساید به زمین پهلو را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email