بیدل دهلوی

آسمان هم اعتباری دارد از آزادگی
گر کسی برخاست از دنیا ز دنیا برنخاست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email