رهی معیری

آزار ما به مور ضعیفی نمی‌رسد
داریم دولتی که سلیمان نداشته است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email