رهی معیری

آگه ز روزگار پریشان ما نبود
هر دل که روزگار پریشان نداشته است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email