رهی معیری

آنکه خواب خوشم از دیده ربوده‌ست تویی
وآن که یک بوسه از آن لب نربوده‌ست منم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email