سید مهدی موسوی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
از دشمنان گلوله ، از دست دوست خنجر

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email