ازرقی هروی

اگر به چشم کسان دلربای من نه نکوست
سپاس از آنکه نکوی من است و زشت کسان

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email