بیدل دهلوی

امان خواه از گزند خلق در گرم اختلاطی ها
که عقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email