بیدل دهلوی

از هر که خواهی امداد اول تلافی اش کن
دستی اگر نداری زحمت مده عصا را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email