بیدل دهلوی

احتیاج خودشناسی جوهر آیینه نیست
من اگر خود را نمی‌دانم تو می‌دانی مرا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email