بیدل دهلوی

از برگ و ساز غافله ی بیخودان مپرس
بی ناله می‌رود جرس کاروان ما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email