بیدل دهلوی

ای گداز دل نفسی اشک شو به دیده بیا
یار می‌رود ز نظر ، یک قدم دویده بیا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email