بیدل دهلوی

اگر از بندگی آگاه شوی
هر طرف سجده کنی معبود است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email