بیدل دهلوی

اهل دنیا عاشق جاهند از بی دانشی
آتش سوزان به چشم کودک نادان زر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email