بیدل دهلوی

اشک یک لحظه به مژگان بار است
فرصت عمر همین مقدار است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email