بیدل دهلوی

از تپش های پر پروانه می‌آید به گوش
کآشنای شمع را بیرون محفل آتش است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email