بیدل دهلوی

ای خوش آن دیده که در انجمن ناز و نیاز
بال بلبل به نظر دارد و حیران گل است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email