بیدل دهلوی

از دو تا گشتن ندارد چاره نخل میوه دار
قامت هر کس به زیر بار می‌آید خم است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email