بیدل دهلوی

از ترحم تا مروت وز مدارا تا وفا
هر چه را کردم طلب دیدم ز عالم رفته است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email