حمید مصدق

اگر تو باز نگردی
امید آمدنت را به گور خواهم برد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email