حمید مصدق

از تو می‌گیرد وام
هر بهار این همه زیبایی را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email