رهی معیری

از آتشِ سودایت ، دارم من و دارد دل
داغی که نمی‌بینی ، دردی که نمی دانی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email