رهی معیری

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز
آزاده من که از همه عالم بریده ام

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email